Kezdőlap » Intézmények » A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium

A Tan Kapuja Buddhista Gimnáziumot, 2004 júniusában alapította A Tan Kapuja Buddhista Egyház. Az intézmény 2016-ig Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola néven működött.

Iskolánk létrehozásának legfőbb célja, hogy a hagyományos iskolarendszerből kihulló, többségében roma/cigány fiatalokat felzárkóztassa, érettségihez, ettől függő piacképes szakmához, lehetőség szerint minél magasabb számban a felsőoktatásban folytatott továbbtanuláshoz juttassa. Amíg a hagyományos iskolarendszer általában a családi hátterük vagy a személyes adottságaik szempontjából eleve átlagos készségszintű diákokkal számol, addig A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium pedagógiai programja a többségében izolált közösségekben, mélyszegénységben élő diákokat célozza meg, akik el sem jutottak a hagyományos középszintű oktatásig, illetve abban kudarcot vallottak, abból kihullottak. Célunk ennek megfelelően, hogy második esélyt teremtsünk ezeknek a fiataloknak.

Az alapító okiratban és a küldetésnyilatkozatban meghatározott tartalmakkal és formával összhangban a roma és nem roma származású tanulók számára olyan konvertálható tudás átadására törekszünk, amely a társadalomba történő integrációjukhoz megteremti az esélyegyenlőséget. Dél-Baranya határ menti szegletében, Alsószentmártonban – és több telephelyen (Pécs, Komló, Kákics) – működő intézményünk az egyetlen felemelkedési és integrációs lehetőséget jelenti a többnyire szinte 100%-ban cigány lakosságú izolált településeknek.

Célcsoportjaink változatos társadalmi és szociális közegből kerülnek ki. Az iskola küldetésnyilatkozatában foglaltak alapján legfontosabb feladatunk a nappali és esti tagozaton tanuló diákok közösségének és tudásának fejlesztése. Ezek a fiatalok zömében hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű családokból kerülnek ki, izolált településeken élnek. Bemeneti alapkompetenciáik messze alatta maradnak az országos átlagénak. Ennek oka az elégtelen minőségű korábbi iskolai oktatás, a tanulás iránti motivációhiány, a származásukból adódó nem magyar anyanyelvűség, az anyagi háttér hiánya, a szellemi háttér, kultúra mássága. Esetükben általánosan jellemző a kudarcorientáltság, nem hisznek abban, hogy sikereket érhetnek el tanulmányaik során, és hogy ezek a sikerek életminőségeiken is javíthatnak.

Mindemellett diákjaink már fiatalkorban aktívan részt vesznek a családfenntartásban, ez is hátráltatja őket a tanulmányi előrehaladásban. Számos leánytanulónk fiatalkorúan vállal gyermeket, ezért sokat hiányoznak, kimaradnak az iskolából. E fiatalok gyakran szembesülnek a diszkrimináció legkülönbözőbb formáival. Mindezek következtében az iskolát nem érzik biztonságos, jövőjüket, sikereiket előmozdító intézménynek. Családjukban igen ritkán lelhető fel továbbtanuló, magasabb végzettséget elért szülő, így otthonról sem kapnak követhető példát. A tanulási kultúrát nem sajátították el az általános iskolában, tanszereiket beszerezni és azokról gondoskodni csak nagy nehézségek árán képesek.

A fent leírtak tükrében különösen fontos szerepet tölt be A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium abban, hogy a középfokú oktatás a település és a környék minden lakosa számára hozzáférhetővé váljon. Számos fiatalnak biztosítunk lehetőséget a rendszeres iskolába járáshoz, elősegítjük a találkozást más társadalmi státuszú csoportokkal, új viselkedési minták megismerésére, követésére nyújtunk lehetőséget.

A település társadalmi, gazdasági, oktatási stb. mutatói már eleve meghatározták intézményünk pedagógiai munkájának alapelveit, céljait. Ezek a tapasztalások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy pedagógiai programunk milyen elvek mentén épüljön fel. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy pedagógiai munkánkat minél hatékonyabbá tegyük.

A pedagógiai programunk és gyakorlatunk szerves részét képezi a nappali és esti tagozatos negyedéves vizsgarendszer, az iskolai demokrácia működtetése, a rendszeres tanulmányi utak szervezése, projektnapok és témahetek szervezése, a mentorrendszer és az iskolapszichológusi rendszer kiépítése és működtetése. Elkészítettünk több szakanyagot is, amely a tanárok és diákok mindennapi munkáját egyaránt segíti a készség- és képességfejlesztés területén, a szövegértés, szövegalkotás, valamint a matematikai kompetencia területein. A tanulmányi utak koncepcióját a Nyitni világra és a Szülőföldem programjaink tartalmazzák.

Iskolánkat, pedagógiai munkánkat a folyamatos önkorrekció és megújulás jellemzi. Mindezen elemeknek alapvető feltétele az elkötelezett és korszerű, magas szintű ismeretekkel rendelkező tanári, segítői közösség, az átlagosnál gyakoribb hospitáció és tantestületi gyűlés, melyek során folyamatosan egyeztetésre kerül az egyes szaktantárgyak tananyaga. Hatékonyságunk növelése céljából különös gondot fordítunk a rendszeres teamépítő tréningekre. Módszertanunk fokozottan épít a multimédiás eszközök és IKT-eszközök használatára, a felmerülő témák kerekasztal-jellegű átbeszélésére és a kooperatív tanulás technikáira. Az oktatásban kiemelt szerepet kap a cigány kultúra, nyelv és hagyomány ápolása, különös tekintettel a helyi muncsán tradíciókra.

Sikeres érettségi bizonyítványt szerzett tanulók száma 2008-tól 2023-ig:

ÉvszámÉrettségi bizonyítványt átvett fő
200823 fő
2009102 fő
201019 fő
201157 fő
201237 fő
201338 fő
201446 fő
201534 fő
201638 fő
201739 fő
201843 fő
201935 fő
202047 fő
202134 fő
202229 fő
202343 fő
összesen663 fő

Sikeres falusi vendéglátó szakmát szerzett tanulók száma 2007. és 2009. között:

ÉvszámSzakmunkás bizonyítványt átvett fő
200727 fő
20089 fő
20094 fő
Össz.:40 fő

Sikeres nyelvvizsgát szerzett tanulók száma 2010. és 2023. között:

angol
(alapfok)
angol
(középfok)
beás
(alappfok)
beás
(középfok)
beás
(felsőfok)
4 fő10 fő2 fő59 fő4 fő

B-kategóriás jogosítvány megszerzésében támogatott tanulók száma 2013. és 2023. között:

ÉvszámJogosítvány megszerzésében támogatott tanulók száma
20135 fő
20143 fő
20155 fő
20165 fő
20175 fő
20186 fő
20195 fő
20206 fő
20215 fő
20223 fő
20235 fő
összesen53 fő

Oktatási helyszínek:

  1. Székhely: 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4.
  2. Alsószentmártoni telephely: 7826 Alsószentmárton, Petőfi utca 4/A.
  3. Komlói telephely: 7300 Komló, Gagarin utca 4.
  4. Kákicsi telephely: 7958 Kákics, Petőfi Sándor utca 46.

A TAN KAPUJA BUDDHISTA GIMNÁZIUM KÖZÉRDEKŰ ADATAINAK KIVONATA:

Közérdekű adat megnevezéseAz adat vagy az információ elérhetősége
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti ábrája és az egységek működésének pontos leírása.Lásd.: TKBG Organogram_es_feladatok.pdf, 
http://tkbg.hu/szervezeti-szemelyzeti%20anyagok.html
A közfeladatot ellátó szerv felettes és felügyeleti szervének, valamint a törvényességi ellenőrzési feladatot ellátó szervek adatai, elérhetősége.A TKBG esetében az első fokon eljáró felettes szerv a fenntartó: A Tan Kapuja Buddhista Egyház, 1098 Budapet, Börzsöny u.11., a másodfokon eljáró felettes szerv a Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécs, Megye utca 20.
A Gimnázium által nyújtott közszolgáltatások igénybevételének rendjét, a közszolgáltatások igénybevételének díját és az igénybe vehető kedvezményeket,Megtalálható a TKBG különös közzétételi lstájában, a 3. pontban:
http://tkbg.hu/dokumentumok/kozzeteteli_lista.pdf
A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium által kiírt pályázatok leírása, eredményei és indoklásuk.Nem volt ilyen:
http://tkbg.hu/tamop_osszes.htm
A Gimnáziumnál végzett, az alaptevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit és megállapításait,A TKBG közzétételi listájának 5. és 6. pontja:
http://tkbg.hu/dokumentumok/kozzeteteli_lista.pdf
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények megismerésének és intézésének rendjétA TKBG honlapján a közérdekű adatok megismérése pont tartalmazza. http://tkbg.hu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat_2018.pdf
A TKBG gazdálkodási adatai, éves költségvetései, a számviteli törvény szerinti beszámolóihttp://tkbg.hu/gazdasagi_adatok.html
Az államháztartási forrásból származó, 5 millió forintot meghaladó szerződésekIlyen nem volt. 
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésekre vonatkozó szerződésekElérhető a TKBG honlapján:    
http://tkbg.hu/tamop_osszes.htm
A Gimnázium működésére a vonatkozó alapvető és fontos jogszabályok felsorolása,http://tkbg.hu/tevekenyseg-mukodes.html
Lásd: Pedagógiai Program 5. oldal, valamint a TKBG SzMSz 4. oldal:
http://tkbg.hu/dokmentum.htm
Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat aktuális és teljes szövege.http://tkbg.hu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat_2018.pdf

Fenntartói beszámolók